Menu Zamknij

Regulamin świadczenia usług serwisu odsetkowy.pl


Poniższy Regulamin powstał w celu ochrony Twoich praw. Obejmuje on informacje odnośnie sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, możliwości odstąpienia od umowy oraz tzw. procedury reklamacyjnej.

Prosimy, abyś zapoznał się z nim dokładnie, a jakiekolwiek pytania odnośnie jego treści zgłaszał pod adresem e – mail kontakt@odsetkowy.pl

Sprzedawcą wszelkich usług w ramach serwisu odsetkowy.pl jest spółka VR FUN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kokoryczki 3 lok. 47, 04 – 191 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000952330, NIP 1133050894, REGON 52121045800000, z kapitałem zakładowym 5.000,- PLN.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem serwisu odsetkowy.pl Sprzedawca oferuje dostawę Produktu w postaci Usługi Cyfrowej, pozwalającej Klientowi na wytwarzanie oraz przetwarzanie danych liczbowych, w tym przechowywanie oraz dostęp do symulacji liczbowych dostępnych w ramach Usługi Cyfrowej.
 2. Do korzystania ze Serwisu odsetkowy.pl, w tym do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego, wystarczający jest :

– dostęp do urządzenia podłączonego do internetu,

– zainstalowany i aktualny system operacyjny,

– przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie odsetkowy.pl są cenami brutto tj. obejmującymi podatek VAT.
 2. Zawierając Umowę Kupujący zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane do zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy. Wszelkie ryzyka związane z podaniem nieprawdziwych danych osobowych ponosi Kupujący.
 3. Kupujący poza uiszczeniem Ceny, zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, urządzeń i stosowania się do komunikatów pojawiających się na https://odsetkowy.pl
 4. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania promocji, których warunki widoczne będą na stronie https://odsetkowy.pl
 5. Wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Produkty oraz ich elementy mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom.
 6. Wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do utworów, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku wynikającego z zawartej Umowy, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i generuje odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

§ 2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu odsetkowy.pl przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aktualizacja – aktualizacja, dostarczana przez Sprzedawcę, która jest niezbędna do zachowania prawidłowego korzystania z Produktu;
 2. Cena – wartość wyrażona w PLN, którą Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy za Produkt przez Okres subskrypcji poprzez płatność jednorazową lub płatność cykliczną. Płatność cykliczna pobierana jest w cyklach miesięcznych i wynosi w zależności od pakietu odpowiednio: Pakiet Opłacalny – 29,-zł za miesiąc; Pakiety Maksymalny – 47 –zł za miesiąc; Pakiet Maksymalny Dożywotni – 756,-zł bez limitu czasowego.
 3. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna Serwisu umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia poprzez określenie warunków Umowy.
 4. Kupujący / Klient – osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową bądź też przedsiębiorca zawierający umowę w celach związanych z prowadzeniem działalności, jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego.
 6. Konto Użytkownika – oznaczony indywidualnym loginem oraz ustalonym przez Użytkownika hasłem, zbiór informacji, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika informacje w tym zapamiętane symulacje liczbowe.
 7. Newsletter – otrzymywane od Sprzedawcy informacje handlowe w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres e – mail.
 8. Okres subskrypcji – okres dostępności Produktu, po zapłacie.
 9. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zwierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej rzez nią działalności.
 10. Produkt – prezentowana w serwisie odsetkowy.pl usługa cyfrowa, z której Użytkownik uprawniony jest korzystać przez Okres Subskrypcji.
 11. Rejestracja – procedura mająca na celu założenie Konta Użytkownika.
 12. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, w którym możliwe jest również zawieranie Umów Sprzedaży przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;
 13. Regulamin – regulamin serwisu odsetkow.pl dostępny pod adresem https://odsetkowy.pl/regulamin;
 14. Serwis / Sklep – strona internetowa działająca pod adresem https://odsetkowy.pl
 15. Sprzedawca – spółka VR FUN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kokoryczki 3 lok. 47, 04 – 191 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000952330, NIP 1133050894, REGON 52121045800000, z kapitałem zakładowym 5.000,- PLN.
 16. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, ,której przedmiotem jest dostarczenie Produktu.
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych.
 18. Usługa elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników
 19. Użytkownik – Kupujący w Okresie Subskrypcji, który zawarł Umowę Sprzedaży.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Serwisu i zmierzające do zawarcia Umowy.

§ 3. Usługi Elektroniczne Serwisu

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sklep udostępnia Klientowi następujące Usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Newsletter. Usługi elektroniczne świadczone są bezpłatnie przez czas nieokreślony.
 2. Konto Użytkownika generuje się automatycznie po przesłaniu Formularza Zamówienia.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia w przycisk „Wykup dostęp” lub przycisk odpowiadający mu treścią.
 4. Konto Użytkownika przechowuje dane Kupującego oraz historię złożonych przez niego Zamówień. Kupujący loguje się do Konta Użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do Konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych. Kupujący nie może udostępniać loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 5. Jeżeli Kupujący zapisze się do Newslettera, Sprzedawca świadczył będzie na jego rzecz Usługę elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu Newslettera na podany adres e-mail. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego pola akceptacji Regulaminu podczas składania Zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w każdej wiadomości przesyłanej w ramach usługi Newsletter. Niezależnie od powyższego Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy Newsletter.
 6. Klient uprawniony jest do zgłaszania Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Zasady reklamacji są takie same w przypadku płatności jednorazowych jak i cyklicznych. Reklamacje można składać pisemnie na adres: VR FUN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kokoryczki 3 lok. 47, 04 – 191 Warszawa lub na adres e – mail kontakt@odsetkowy.pl Reklamacja powinna obejmować swą treścią imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego Sprzedawca podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do modyfikowania funkcji oraz treści Usług elektronicznych Serwisu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych Kupującego.

§ 4. Właściwości Produktu

 1. Prezentowana w serwisie odsetkowy.pl usługa cyfrowa w postaci kalkulatora odsetkowego pozwala Użytkownikowi na przetwarzanie i przechowywanie oraz dostęp do symulacji liczbowych związanych z kosztem kredytu lub pożyczki.
 2. Produkt nie uwzględnia szczegółowych postanowień umów kredytowych ani umów pożyczek, tabel opłat i prowizji wydanych przez kredytodawców/pożyczkodawców oraz innych dokumentów regulujących wysokość opłat i zasad przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki. Co za tym idzie symulacje liczbowe dokonane z użyciem Produktu, nie stanowią gwarancji zmniejszenia kosztu kredytu/pożyczki o wartości będące ich wynikiem.
 3. Symulacja opiera się na wartości wskazanego przez Kupującego oprocentowania oraz podanych kosztach/opłatach. Zmiana oprocentowania/kosztów/opłat może mieć wpływ na adekwatność wyniku dokonanych za pomocą kalkulatora symulacji.

§ 5. Zawieranie Umowy

 1. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego dwóch kolejnych kroków: (i) wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk Formularza zamówienia; (ii) kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” lub przycisku odpowiadającego mu treścią. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 2. Po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość adres e – mail z potwierdzeniem: (i) zawarcia Umowy, (ii) otrzymania zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Dostępne metody płatności wskazane są na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Klient może zapłacić za zamówione towary poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu możliwość dokonania zapłaty Ceny za pomocą kuponu lub kodu rabatowego. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części przy użyciu kuponu lub kodu rabatowego, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Formularza Zamówienia.
 5. Faktura, zostanie przesłana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania płatności między Kupującym, a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Produktu. W następstwie powyższego Kupującemu wyświetlona zostanie strona z potwierdzeniem zawarcie Umowy i zakup Produktu.
 7. Zawarcie Umowy umożliwia Klientowi korzystanie z usług cyfrowych właściwych dla danego Produktu przez Okres Subskrypcji wskazany w opisie Produktu.
 8. Składanie Zamówień możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów, gdy Sklep nie będzie czynny z przyczyn technicznych.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe.
 10. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wygenerowanie na jego rzecz Konta Użytkownika.
 11. Opisy Produktów widoczne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 12. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. Produkty objęte Przedsprzedażą są każdorazowo wyraźnie oznaczane jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży, wraz z informacją, od jakiej daty Produkty będą najwcześniej dostępne i dostarczone Kupującemu.
 13. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia rabatów oraz obniżek Ceny Produktu według własnego wyboru, w ramach organizowanej akcji promocyjnej.
 14. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieści również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 5. Realizacja Zamówienia

– dostawa usługi cyfrowej-

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do zrealizowania Zamówienia w przedmiocie dostawy Produktu niezwłocznie po zawarciu Umowy i pozytywnej autoryzacji płatności Ceny. Obowiązek dostarczenia Produktu jest przez przedsiębiorcę zrealizowany
  wówczas, gdy Produkt zostanie udostępniony Klientowi w sposób pozwalający na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dostęp do danych Produktu w postaci cyfrowej. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp
 2. Po zrealizowaniu płatności i jej pozytywnej autoryzacji, Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony z panelu płatności na Konto Użytkownika, gdzie uzyska dostęp do Produktu oraz jego funkcjonalności wynikających z opisu Produktu.
 3. Produkty w postaci usługi cyfrowej objęte są ograniczeniem czasowym w zakresie dostępu do ich funkcjonalności (Okres subskrypcji). Okres subskrypcji wynika w sposób wyraźny z opisu danego Produktu. Sprzedawca przesyłając Kupującemu wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy dostawy Produktu, potwierdza do jakiej daty Kupujący będzie posiadał dostęp do Produktu w ramach zawartej Umowy.
 4. Po upływie Okresu subskrypcji Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności dokonywania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych czynności.
 5. W przypadku chęci korzystania z Produktu po zakończonym Okresie subskrypcji Kupujący powinien zawrzeć ze Sprzedawcą nową Umowę.
 6. Dostawie Usługi cyfrowej mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe, jak spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach etc. Tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie usługi cyfrowej zgodnie z Umową
 7. Sprzedawca dostarcza Produkt w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Produktu i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Produktu, chyba że w opisie Produktu zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt obejmuje także Aktualizacje Produktu w późniejszym terminie.
 8. Zabrania się by Użytkownik:
 1. dzielił konta użytkownika z innymi osobami lub udostępniał dane dostępowe do Konta Użytkownika innym osobom, względnie wykorzystywał funkcjonalności Konta Użytkownika do prowadzenia działalności marketingowej.
 2. podejmował próby nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Produktów, które nie zostały przypisane do Konta Użytkownika,
 3. podejmował działania w celu pobrania Produktu na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości, 
 4. podejmował działania mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 1. Kupujący może korzystać z Produktu wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania lub sprzedaży Produktu ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Produktu lub jego fragmentu do innych utworów lub usług.
 2. Jeżeli Kupujący / Użytkownik planuje wykorzystać Produkt w swojej działalności gospodarczej, zawodowej, naukowej lub społecznej, zobowiązany jest on do wcześniejszego zwrócenia się do Sprzedawcy z zapytaniem o możliwość udzielenia licencji na wykorzystywanie Produktu w zamierzonym celu. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca uprawniony jest do przedstawienia oferty udzielenia licencji lub odmowy zawarcia umowy licencyjnej obejmującej prawa własności intelektualnej związane z Produktem.
 3. W przypadku korzystania z Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz regulacją niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu w postaci usług cyfrowych. W takim przypadku Użytkownik otrzyma wiadomość zawierająca uzasadnienie przyczyn blokady dostępu.
 4. Zablokowanie dostępu do produktu w okolicznościach określonych w ust. 10 nie stanowi naruszenia Umowy i nie może być podstawą roszczeń Kupującego.
 5. Użytkownik może odwołać się od decyzji o blokadzie dostępu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e – mail w tym przedmiocie. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie kolejnych 14 dni.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w funkcjonalnościach Produktu w postaci usługi cyfrowej w trakcie Okresu Subskrypcji z zachowaniem poniższych wymogów:
 1. zmiany nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Użytkownika;
 2. Sprzedawca poinformuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 3. jeżeli zmiany w funkcjonalnościach Produktu wpłyną w sposób istotny i negatywny na korzystanie z Produktu, Sprzedawca będzie zobowiązany poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami
 4. jeżeli zmiana w funkcjonalnościach Produktu istotnie i negatywnie wpływa na korzystanie z Produktu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianach, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana. Uprawnienie powyższe nie przysługiwało w przypadku, gdy Sprzedawca zapewni Użytkownikowi, bez dodatkowych kosztów, możliwość zachowania Produktu w stanie w jakim był on w chwili zawarcia Umowy.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli przy zawieraniu Umowy dostawy Produktu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi oraz został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. W sytuacjach nie objętych hipotezą z ust. 1, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Celem zachowania terminu odstąpienia konieczne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego terminu.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu lub

2) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia i złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Zasady odstąpienia/rezygnacji są takie same w przypadku płatności jednorazowych jak i cyklicznych. Oświadczenie w przedmiocie oświadczenia od Umowy może zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub poprzez wiadomość e – mail kontakt@odsetkowy.pl Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzoru odstąpienia nie jest konieczne dla skutecznego odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zawnioskuje o inny sposób płatności.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Produktu poprzez zablokowanie Konta Użytkownika.


§ 7. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową

– usługa cyfrowa-

1.     Odpowiedzialnoś

za zgodność Produktu w postaci usługi cyfrowej z Umową, uregulowana jest w ustawie o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili dostarczenia.

3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Produkt miał być dostępny.

5. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

6. Domniemania, o których mowa powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

– środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

– Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktu z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

7. Jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu w postaci usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Usługi cyfrowej zgodnej z Umową.

10. Sprzedawca doprowadza usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

11. Jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Produkt (usługa cyfrowa) jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.

13. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt jest dostarczony w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

14. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Produktu, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Produktem, który stanowił przedmiot Umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Produktu, który stanowił przedmiot Umowy;

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

15. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Produktu, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 11 pkt a-c.

16. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Klient z niego faktycznie korzystał.

17. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi niezgodnemu z Umową.

18. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu możliwość zamieszczania opinii o Serwisie lub Produktach, w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe jedynie dla rzeczywistych Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób uczciwy i zrozumiały w odbiorze dla przeciętnego konsumenta. Zabrania się używania wulgaryzmów i określeń uznawanych powszechnie za obraźliwe.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii:

– na temat Produktów z których Użytkownik nie korzystał lub których nie nabył,

– naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich;

– wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji;

– sponsorowanych w celu sztucznego podwyższenia oceny Produktu;

5. Sprzedawca uprawniony jest do dokonania weryfikacji, czy zamieszczone opinie nie naruszają Regulaminu, a w szczególności, czy pochodzą od rzeczywistych Użytkowników, którzy nabyli Produkt.

6. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia Sprzedawcy konkretnej opinii do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca podejmie działania w celu weryfikacji opinii.

7. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić jej publikacji lub opinię usunąć. 

§ 9 Dane osobowe /pliki cookies / opinie

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://odsetkowy.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Szczegóły związane z wykorzystywanymi plikami cookies opisane zostały w Cookies pod adresem https://odsetkowy.pl/polityka-cookies/
 5. Dane kartowe przechowywane są przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 ; 60-166 Poznań


§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń


1.   Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów powstałych w związku z Umową na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.    Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4.    Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 11 Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

3.    Do każdej Umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Produktu lub korzystanie z niego. 
5. Spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2023.

Zespół odsetkowy.pl chętnie odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem serwisu oraz oferowaną usługą cyfrową. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres: kontakt@odsetkowy.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 603 928 763 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -15.00.

Załącznik 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz reklamacyjny.